აჭარის სატყეო სააგენტოს მართვის სტრატეგიული გეგმა

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს“ (შემდგომში ყველგან „სააგენტო“) ორგანიზაციული სტრატეგიის შემუშვების პროექტის ფარგლებში. პროექტს ავსტრიის განვითარების სააგენტოსა და კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN) მხარდაჭერით პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი (PMCG) ახორციელებს. აჭარის სატყეო სააგენტოს სტრატეგიის ამ ვერსიაში წარმოდგენილია პროექტის საწყის ეტაპზე ჩატარებული ინსტიტუციური შეფასებისა და დაინტერესებულ მხარეთა მოლოდინების ანალიზის შედეგად გაკეთებული ძირითადი დასკვნები, ასევე, აჭარის სატყეო სააგენტოს სტრატეგიის ძირითადი ელემენტები - ხედვა, მისია, სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები.

გააგრძელე კითხვა


მიბმული ფაილის გადმოტვირთვა

ვიდეოები