ტყის მართვის დღევანდელი ვითარება და მისი გავლენა მოსახლეობაზე

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს პროექტის - „ტყის მდგრადი მართვა
საქართველოში“ - ფარგლებში განხორციელებული კვლევის ანგარიშს. პროექტი
ხორციელდება კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების
ქსელის (CENN) მიერ ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) ფინანსური
მხარდაჭერით.

პროექტის ზოგადი მიზანია საქართველოში სატყეო სექტორის ეფექტიანი მართვის
ხელშეწყობა სახელმწიფო სტრუქტურებისა და სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლების უნარ–შესაძლებლობების გაძლიერებაზე ორიენტირებული
დიალოგის ინიცირებით.

გააგრძელე კითხვა/გადმოწერე


მიბმული ფაილის გადმოტვირთვა

ვიდეოები