ხეების დარგვა და მოვლა

ბუნებრივი კატასტროფები სერიოზულ ზიანს აყენებს საოჯახო მეურნეობას და ამცირებს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავალს. მცირემიწიანობის გამო, განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში, ხდება ფერდობების აგრარული ათვისება, რასაც ხშირად ნიადაგის ეროზია მოსდევს. რიგ შემთხვევებში მოსახლეობა იძულებული ხდება, სამოსახლო დატოვოს. ეროზიის წინააღმდეგ
ყველაზე ეფექტური ხეების დარგვა, მწვანე საფარის გაშენებაა, იგულისხმება როგორც ხეხილი, ასევე ველური სახეობები.


მიბმული ფაილის გადმოტვირთვა

ვიდეოები